Archive for the ‘佛曲与咒语’ Category

佛顶尊勝陀羅尼咒

Monday, April 18th, 2011

Sarva Dur Gati Pari Sodhana Usnisa Vijaya

Namo Bhagavate Trailokya Prativisistaya Buddhaya Bhagavate.
Tadyatha, Om Visuddhaya-Visuddhaya, Asama-sama Samanta vabhasa Spharana
Gati Gahana Svabhava Visuddhe, Abhinsincatu Mam, Sugata Vara Vacana
Amrta Abhisekai, Maha Mantra-Padai. Ahara-Ahara Ayuh Sam-Dharani.
Sodhaya-Sodhaya, Gagana Visuddhe, Usnisa Vijaya Visuddhe.
Sahasra-Rasmi, Sam-codite, Sarva Tathagata Avalokani, Sat-Paramita, Paripurani,
Sarva Tathagata Mati Dasa-Bhumi, Prati-Sthite, Sarva Tathagata Hrdaya
Adhistana-dhisthita Maha-mudre. Vajra Kaya, Sam-hatana Visuddhe.
Sarva-varana Apaya-durgati, Pari-visuddhe, Prati-nivartaya Ayuh Suddhe,
Samaya Adhisthite, Mani-Mani Maha Mani. Tathata Bhuta-koti Parisuddhe,
Visphuta Buddhi Suddhe. Jaya-jaya, Vijaya-vijaya, Smara-smara,
Sarva Buddha Adhisthita Suddhe, Vajri Vajra-garbhe, Vajram Bhavatu Mama Sariram
Sarva Sattvanam ca Kaya Pari Visuddhe, Sarva Gati Pari Suddhe
Sarva Tathagata Sinca Me Samasvasayantu
Sarva Tathagata Samasvasa Adhisthite, Buddhya-Buddhya, Vibuddya-Vibuddya
Bodhaya-Bodhaya, Vibodhaya-Vibodhaya, Samanta Parisuddhe
Sarva Tathagata Hardaya, Adhisthana-dhisthita Maha-mudre Svaha.